top of page
japan

 

หนึ่งเสียงในมือ ไปตรวจสุขภาพที่ญี่ปุ่นได้อย่างไร้กังวล

เนื่องจากผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น การตรวจสุขภาพจากสถานที่ท่องเที่ยวจึงกลายเป็นเทรนด์การเดินทางใหม่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นวิธีการท่องเที่ยวที่รวมการตรวจสุขภาพและการเที่ยวชมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการพักฟื้นร่างกายและจิตใจในขณะที่รับการตรวจสุขภาพและการรักษาทางการแพทย์ ชื่นชมทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามของญี่ปุ่นและมรดกทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง คลายความเครียดด้วยการท่องเที่ยวและเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมแบบสบาย ๆ ทัวร์ตรวจสุขภาพเป็นหนึ่งในรายการยอดนิยม

ตรวจสุขภาพญี่ปุ่น

​ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแสความนิยมในการไปตรวจสุขภาพที่ประเทศญี่ปุ่นมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีผู้สอบถามเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นผู้ช่วยทางการแพทย์จึงร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ในโตเกียวและฟุกุโอกะเพื่อให้บริการทางการแพทย์และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

doctor
 • 送件審核前我該注意什麼事情?
  1.事前送件審核將會產生費用,一旦送件至該醫療機關進行審核將無法退費。 2.審核資料必須先寄送至醫療助手後,方可進行。 3.通過後即開始進行各項就醫行程,若不幸沒通過也無法退費,委託前還請注意。
 • 要申請治療的話,該注意什麼事情?
  首先須提出病歷,醫師介紹信,影像紀錄(CT,MRI,PET等,盡可能將資料繳交完整)。醫療助手在收到這些資料後彙整翻譯後,交由重離子線中心的醫療團隊評估審核是否符合重粒子線的治療。因該療法侷限較多,有多處轉移、PS 2以上的狀況相對申請較不容易,這個部分還是要以該院的醫療團隊評估為準(此一部分將會產生費用)
 • 通過申請進行治療的流程呢?
  申請通過後,就可以開始準備在日住宿以及交通等規劃。第一次赴日的就診時,在該院還是需要接受再次的檢查,確認最新的狀況。確認完畢認定可以接受時,就會開始製作固定器具、訂定往後的醫療計畫好確認接受的時間,重離子治療中心人員也會告知各項注意事項。 治療將會在門診時進行,療程的長短會依照患部的不同而有所變化,每日一次,每周五次以內。一般而言,這段時間會在停留在日本進行治療,患者需接受醫師專業的診療,遵守治療計畫進行即可。如有任何不適的症狀產生,需立即反映溝通。
 • 治療結束後要注意什麼呢?
  在治療後,會進行評估身體狀況,副作用的出現依照腫瘤部位以及進展的不同,會有所差異。大抵上治療後一到兩周就可以回國結束此次的治療。回國後將會建議,後續接受相關的檢查的醫療機關。醫療助手也是您在返台後和重離子治療中心的對接窗口,後續追蹤檢查的回報機構。
 • 是否除了九州重離子中心以外還有其他的選擇呢?
  在醫療助手這子,您有最多的選擇。在日本不只有九州這一台,還有像是千葉,群馬,兵庫,醫療助手將會提供您最豐富多元的選擇,專屬的客製化服務。醫療助手成員中也具備有特區觀光案內士執照(等同臺灣導遊資格)的人員,能夠提供最全面的協助。
 • 送件審核前我該注意什麼事情?
  1.事前送件審核將會產生費用,一旦送件至該醫療機關進行審核將無法退費。 2.審核資料必須先寄送至醫療助手後,方可進行。 3.通過後即開始進行各項就醫行程,若不幸沒通過也無法退費,委託前還請注意。
 • What should I pay attention to when applying for treatment?
  First, you must submit medical records, physician introduction letters, and imaging records (CT, MRI, PET, etc., and submit the information as completely as possible). After receiving the information, the medical assistant compiles and translates it, and then submits it to the medical team of the heavy ion radiation center to evaluate whether it is suitable for heavy ion radiation treatment. Because this therapy has many limitations, it is relatively difficult to apply for conditions with multiple metastases and PS 2 or above. This part must be evaluated by the hospital’s medical team (this part will incur fees)
 • What is the process for applying for treatment?
  After the application is approved, you can start planning accommodation and transportation in Japan. When you go to Japan for the first time, you still need to undergo another examination at the hospital to confirm the latest situation. After the confirmation is completed and it is determined that it is acceptable, the fixation device will be made, the future medical plan will be set, and the time for confirmation of acceptance will be confirmed. The staff of the heavy ion therapy center will also inform you of various precautions. The treatment will be carried out during the outpatient visit. The length of the treatment will vary depending on the affected area, once a day and up to five times a week. Generally speaking, the treatment will be carried out during the stay in Japan. The patient needs to receive professional treatment from a doctor and follow the treatment plan. If any discomfort occurs, it must be reported immediately.
 • What should I pay attention to after treatment?
  After treatment, your physical condition will be assessed. The side effects will vary depending on the location and progression of the tumor. Generally, you can return to your home country one to two weeks after treatment to complete the treatment. After returning home, you will be advised of the medical institution where you can receive related examinations. The medical assistant is also the window for you to communicate with the heavy ion therapy center after returning to Taiwan, and the reporting agency for follow-up examinations.
 • Are there any other options besides QST Hospital?
  You have the most choices when it comes to medical assistants. There is not only one in Japan, but also medical assistants such as Gunma, Hyogo, Kyushu, etc. will provide you with the richest and most diverse choices and exclusive customized services. Among the medical assistant members, there are also those who have a special zone tourism consultant license (equivalent to Taiwan tour guide qualification), who can provide the most comprehensive assistance.
bottom of page