top of page

Chọn gói trả phí của bạn

  • VIP急件

    168.000¥
    有鑒於醫師平日工作繁忙,有些時候可能需要等上兩到三週才能夠進行,因此推出此一方案。
    Hiệu lực trong 2 tuần
    • NEO診所東京第二醫囑
bottom of page