top of page

​Tuyên bố về quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chào mừng bạn đến với [Trợ lý y tế] (sau đây gọi là trang web này), trang web này được điều hành bởi "Shingitoyo Co., Ltd." (sau đây gọi là Shingitoyo). Trang web này thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là Luật dữ liệu cá nhân) và "Chính sách bảo mật" này, đồng thời cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của bạn trên trang web này. Bằng văn bản này giải thích chính sách bảo mật của trang web này (sau đây gọi là chính sách này) để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn. Vui lòng đọc kỹ nội dung sau đây về chính sách này:

1. Về "Chính sách bảo mật"

 

1) Chính sách này áp dụng cho việc thu thập, xử lý, sử dụng và truyền dữ liệu cá nhân quốc tế liên quan đến các trang web, miền, dịch vụ và ứng dụng do Xinyifeng cung cấp. Tuy nhiên, khi có chính sách hoặc tuyên bố về quyền riêng tư dành riêng cho một mạng hoặc dịch vụ cụ thể, chính sách hoặc tuyên bố về quyền riêng tư đó sẽ thay thế hoặc bổ sung cho chính sách này. Chính sách này cũng áp dụng cho các khách hàng được thành lập tại các quốc gia thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu (bao gồm các công ty và cư dân do GDPR quản lý) và bao gồm việc xử lý các dịch vụ liên quan đến các quốc gia thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu, cũng như mọi dữ liệu cá nhân liên quan đến thành viên các quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu.

2) Chính sách này không áp dụng cho các công ty không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Xinyifeng, cũng như không áp dụng cho nhân viên không được Xinyifeng tuyển dụng hoặc quản lý.

3) Vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi bạn quyết định sử dụng các dịch vụ do trang web này cung cấp (sau đây gọi là dịch vụ).

4) Để đáp ứng với những thay đổi của thời đại hoặc những sửa đổi của pháp luật, trang web này có quyền sửa đổi hoặc thay đổi nội dung của chính sách này bất cứ lúc nào, bạn nên kiểm tra thường xuyên để nắm rõ các quyền và nghĩa vụ hiện tại của mình. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ này sau bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi chính sách này trên trang web này, bạn được coi là đã đồng ý chấp nhận sửa đổi và thay đổi chính sách này.

2. Mục đích, phương pháp và phạm vi thu thập dữ liệu

 

1) Trang web này dùng để tiếp thị, bảo vệ người tiêu dùng, quản lý và dịch vụ người tiêu dùng/khách hàng và các dịch vụ thương mại điện tử khác, quản lý tài khoản, hợp đồng/mối quan hệ hợp đồng tương tự hoặc các vấn đề quan hệ pháp lý khác, khảo sát/thống kê và phân tích nghiên cứu, quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu và các cơ quan phi chính phủ xác định hợp pháp mục đích thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân, thu thập và xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi của các mục đích nói trên.

2) Trang web này sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản trên trang web này, sử dụng sản phẩm và dịch vụ, duyệt trang web này hoặc trang web của một số đối tác nhất định và tham gia vào các hoạt động quảng cáo và tiếp thị. Trang web này cũng có thể kết hợp thông tin của bạn do các đối tác kinh doanh hoặc công ty liên kết cung cấp với dữ liệu cá nhân của bạn do trang web này sở hữu hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác kinh doanh hoặc công ty liên kết.

3) Khi bạn đăng ký trên trang web này, bạn cần điền tên người dùng, email, số điện thoại di động và các thông tin khác. Bạn được tự do lựa chọn có cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi hay không, nhưng nếu các trường dữ liệu cụ thể là các trường bắt buộc, thì bạn không thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ liên quan nếu không cung cấp thông tin đó.

4) Trang web này thu thập thông tin về các giao dịch giữa bạn và chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi, bao gồm thông tin về việc bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do trang web này cung cấp.

5) Trang web này sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin trên máy tính và trình duyệt bạn sử dụng, bao gồm địa chỉ IP, thông tin trong cookie của trang web này và bản ghi trang web bạn duyệt.

6) Trong quá trình bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của trang web này, trang web này có thể sử dụng thông tin trên toàn cầu cho các mục đích sau: quảng cáo tùy chỉnh và nội dung của các trang web bạn xem, đáp ứng yêu cầu của bạn đối với sản phẩm và dịch vụ, cải thiện sản phẩm và dịch vụ , Liên hệ với khách hàng, tiến hành nghiên cứu và cung cấp phân tích thị trường hoặc báo cáo kinh doanh cho khách hàng nội bộ và bên ngoài không chứa dữ liệu cá nhân của bạn.

7) Khi trang web này thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân, nó tuân theo các mục tiêu và chính sách quản lý dữ liệu cá nhân của trang web này làm nguyên tắc hướng dẫn và có kế hoạch duy trì bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân toàn diện, vì vậy bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của mình với yên tâm.Đối với trang web này, trang web này sẽ không bao giờ bán cho những người khác và các đơn vị bên ngoài trang web này, và nghiêm cấm nhân viên nội bộ sử dụng những tài liệu này mà không được phép. Trang web này sẽ bảo vệ nghiêm ngặt thông tin cá nhân được thu thập của khách hàng. Bất kỳ ai cũng phải được ủy quyền hợp lý để sử dụng những thông tin này trong các trường hợp thích hợp và trang web này sẽ lưu giữ hồ sơ sử dụng có liên quan.

3. Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

 

Trừ khi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, để có được sự cho phép của bạn hoặc trong các trường hợp sau đây, trang web này sẽ không cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ người nào khác hoặc doanh nghiệp không liên kết:

1) Chúng tôi cung cấp thông tin này cho những người đã ký điều khoản bảo mật để thực hiện công việc kinh doanh thay mặt cho trang web này hoặc với các đối tác đáng tin cậy của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để hỗ trợ trang web này liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các đối tác tiếp thị của chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, các công ty này không có quyền độc lập để chia sẻ thông tin này.

2) Để tuân thủ luật pháp, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc lệnh hành pháp của chính phủ, và trong phạm vi pháp lý hoặc luật pháp, để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của trang web này, người dùng hoặc công chúng khỏi bị nguy hiểm.

3) Chúng tôi cũng phản hồi trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý để có được hoặc thực hiện các quyền hợp pháp hoặc để bảo vệ trước các khiếu nại trong vụ kiện tụng. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sau đó và cần phải kiện tụng, tòa án có thẩm quyền được hai bên thống nhất là Tòa án quận Đài Bắc của Đài Loan.

4) Chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin của bạn là cần thiết để điều tra và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, gian lận đáng ngờ, các mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn cá nhân, vi phạm các điều khoản dịch vụ của trang web này hoặc để thực hiện các biện pháp đối phó với các tình huống trên, hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

5) Nếu tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của trang web này được mua lại hoặc sáp nhập bởi một công ty khác, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho công ty đó. Nếu điều này xảy ra, trang web này sẽ thông báo cho bạn trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển giao và một chính sách bảo mật khác sẽ được áp dụng.

4. Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn

 

Theo Điều 3 của Luật Dữ liệu Cá nhân, bạn có thể thực hiện các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình được trang web này lưu giữ:

1)  có thể hỏi về, yêu cầu đọc hoặc yêu cầu sao chép từ trang web này và trang web này có thể tính các chi phí cần thiết theo luật;

2) Có thể yêu cầu bổ sung, sửa chữa từ website này nhưng phải giải thích phù hợp theo quy định của pháp luật;

3) Yêu cầu trang web này xóa, ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng.

4) Trong trường hợp tuân thủ pháp luật, trang web này có thể không thực hiện theo yêu cầu của bạn.

5. Bánh quy

 

1) Trang web này sẽ đặt và truy cập cookie trên trang web này trên máy tính của bạn.

2) Trang web này cho phép một số công ty khác quảng cáo trên các trang của trang web này đặt và truy cập cookie trên máy tính của bạn. Các công ty khác sẽ sử dụng cookie của họ theo chính sách bảo mật của riêng họ, không phải chính sách này. Các nhà quảng cáo hoặc các công ty khác không thể truy cập cookie trên trang web này.

3) Trang web này sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để truy cập các cookie liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ bên trong và bên ngoài trang web này.

6. Bảo mật thông tin

Trang web này sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn việc truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu trái phép, bao gồm đánh giá nội bộ về việc thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu và các biện pháp bảo mật, cũng như các biện pháp bảo mật vật lý để ngăn chặn truy cập trái phép vào các hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân trên trang web này. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu Internet không thể được đảm bảo an toàn 100%. Mặc dù trang web này cố gắng bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn, vì quá trình truyền dữ liệu liên quan đến việc bảo vệ môi trường trực tuyến của bạn, trang web này không thể chắc chắn hoặc đảm bảo rằng bạn gửi hoặc nhận công ty Để bảo mật dữ liệu trên nền tảng dịch vụ, bạn vẫn phải chú ý và chịu rủi ro khi truyền dữ liệu.

7. Các biện pháp tự bảo vệ

Vui lòng giữ an toàn cho mật khẩu và mọi thông tin cá nhân của bạn và không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, đặc biệt là mật khẩu của bạn, cho bất kỳ ai. Sau khi bạn hoàn thành các chức năng nền tảng dịch vụ yêu cầu bạn phải đăng nhập với tư cách thành viên, vui lòng đảm bảo đăng xuất với tư cách thành viên. Nếu bạn dùng chung máy tính với người khác hoặc sử dụng máy tính công cộng, hãy nhớ đóng cửa sổ trình duyệt để ngăn người khác từ việc đọc thư của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác.

8. Quyền truy cập dữ liệu, sửa đổi, bị lãng quên, giới hạn, khả năng di động, phản đối, v.v.

Trừ khi GDPR hoặc các luật khác có thẩm quyền quy định khác, khách hàng có thể sử dụng hộp thư dịch vụ khách hàng dành riêng < service@medicalsupporter.org > để liên hệ với trang web này, để biết tên người dùng và mật khẩu của khách hàng, các cá nhân cụ thể Thực hiện Quyền quyền truy cập, quyền cải chính, quyền được lãng quên/xóa dữ liệu, quyền hạn chế xử lý, và tính di động (Data Portability), phản đối (Quyền phản đối) và các quyền khác. Trang web này sẽ hỗ trợ khách hàng cung cấp thông tin đáng tin cậy có liên quan để hỗ trợ trang web này kiểm tra danh tính và dữ liệu cá nhân có liên quan, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ được giao cho khách hàng theo luật liên quan và hoàn thành các yêu cầu của họ càng sớm càng tốt.

9. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách này hoặc trang web này, vui lòng viết thư vào hộp thư dịch vụ khách hàng dành riêng của chúng tôi <service@medicalsupporter.org >.

Việc thiết lập, sửa đổi, cập nhật và giải thích cuối cùng của chính sách này thuộc sở hữu của Xinyifeng.

  Chính sách trên được công bố và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

bottom of page